Indienen bijdrage

Dien een nieuwe bijdrage in of bekijk uw bijdragen die in behandeling zijn.
Nog geen gebruiker? Registreer u om een bijdrage te kunnen indienen.

Checklist ter voorbereiding van indienen bijdrage

Als onderdeel van de indieningsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun bijdrage voldoet aan de volgende richtlijnen. Bijdragen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
 • Een bijdrage mag niet langer zijn dan 6500-7000 woorden.
 • Een artikel moet vergezeld gaan van een Engelstalige samenvatting van circa 150 woorden waarin de probleemstelling duidelijk wordt verwoord.
 • Met het artikel ontvangen wij graag een korte, alfabetisch-gerangschikte lijst van literatuurverwijzingen, en enkele relevante personalia.
 • Maak duidelijk onderscheid tussen de verschillende tussenkopjes: maak tussenkopjes van de eerste orde vet, die van de tweede orde cursief.
 • Beperk het aantal eindnoten. Voeg geen eindnoten in met de eindnoot-functie van MSWord, maar zet de eindnootnummers in de tekst in superscript.
 • Gebruik zoveel mogelijk de nieuwe officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse taal.
 • Zorg dat uw artikel is gemaakt in een gangbaar elektronisch bestandsformaat (bij voorkeur MSWord).
 • Lever de tekst aan zonder opmaak, als ‘platte’ tekst. Plaats eventuele figuren en afbeeldingen niet in het artikel zelf, maar lever deze afzonderlijk aan in de originele bestandsformaten (jpeg, excel, powerpoint). Geef in uw artikel aan waar de figuren en de bijschriften moeten komen te staan. Maak tabellen wel op in MSWord en plaats deze in het artikel.

Richtlijnen voor auteurs

Bijdragen aan een uitgave van het tijdschrift Religie & Samenleving door middel van een artikel of boekbespreking worden zeer op prijsgesteld. Wilt u een bijdrage plaatsen in dit tijdschrift, dan kunt u uw artikel of boekbespreking hier online indienen. 

Bijdragen voor Religie & Samenleving worden door de redactie beoordeeld. Artikelen worden ook voorgelegd aan één of meer externe, anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie.

Peer review-proces

Ingezonden artikelen worden eerst beoordeeld door redactieleden. Bij te geringe kwaliteit wordt het ontvangen artikel afgewezen. Is het artikel passabel of kan het door omwerking een acceptabel niveau behalen, dan  wordt ook een (soms meerdere) externe referent geraadpleegd. Het commentaar van de redactie en referent wordt de auteur toegezonden. De redactie beoordeelt daarna of het artikel kan worden opgenomen. Bij boekbesprekingen wordt geen externe referent geraadpleegd.

Het beoordelen van een artikel

Bij het beoordelen van een artikel worden in ieder geval de volgende vragen gesteld:

 1. Is de probleemstelling helder verwoord, is zij goed afgebakend.
 2. Hoe goed sluit zij aan bij, is zij afgeleid uit relevante theorie (optimalisering probleemstelling)?
 3. Sluit het verdere betoog goed aan bij de probleemstelling? Hoe blijkt dat uit de opbouw ervan (o.a. uit indeling in hoofdstukken en paragrafen, interne logica).
 4. Kwaliteit van het onderzoeksmateriaal (bronnen, archieven, data) in relatie tot het beantwoorden van de probleemstelling.
 5. Kwaliteit van de analyse, van bronnengebruik, data , etc. Daarbij ook het gebruik van de juiste onderzoeksmethode.
 6. Wordt het antwoord op de probleemstelling kritisch besproken (evaluatie) aangaande de volledigheid, met name ook in relatie tot de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksmethode? Wordt het antwoord kritisch geconfronteerd met de relevante theorieën en opvattingen. Levert het antwoord nieuwe inzichten (t.a.v theorie, betere ingangen tot het onderzoeksveld etc.).
 7. Verder kan worden gekeken naar originaliteit en creativiteit, naar evenwichtigheid en helderheid van het betoog en naar elegantie van schrijfstijl.

Omvang artikel: 6500-7000 woorden
Met een Engelse summary van 150 woorden

Literatuurverwijzingen

Literatuurlijst
Hieronder volgt een voorbeeld van een literatuurlijst, een korte, alfabetisch-gerangschikte lijst van literatuurverwijzingen, en enkele relevante personalia, die we graag met het ingediende artikel ontvangen.

Allievi, St. (1999),

Pour une sociologie des conversions: lorsque des Européens deviennent musulmans, in: Social Compass, 46, 283-300.

Amesz, M.(1993),

Genezen binnen de charismatische beweging, in: Kranenborg, R. (red.).
Genezing en religie, (Religieuze Bewegingen in Nederland, 27), Amsterdam: VU Uitgeverij.

Arweck, E. (2006),

Researching New Religious Movements. Responses and redefinitions, London/New York: Routledge.

Aupers. S. (2000),

De New Age beweging: over de teloorgang van een utopie, in: Jansma,
L.G. & D. H. Hak (red.), Maar nog is het einde niet, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Barker, E. (ed.) (1982),

New Religious Movements: a perspective for understanding society, New York/Toronto: The Edwin Mellen Press.

Barker, E. (1984),

The Making of a Moonie. Choice or Brainwashing?, Oxford: Blackwell Publishers.

Barker, E. (1995),

The Scientific Study of Religion? You Must Be Joking!, in: Journal for the Scientific Study of Religion, 34 (3), 287-310.

Barker E. (1999),

New Religious Movements: their incidence and significance, in: Wilson, B. & J. Cresswell, (eds.) New Religious Movements. Challenge and response, London and New York: Routledge, 15-31.

Barker, E. (2003),

Rights and Wrongs of New Forms of Religiosity in Europe. Problems of Pluralism in Europe at the Beginning of the 21st Century, in: Lehmann. H., (Hrsg.) Multireligiosität im vereinten Europa. Historische und juristische Aspekte. Göttingen: Wallstein Verlag, 215-237.

Bayer, A.E. & A.J.F. Köbben (1963),

Leider en volgelingen in een religieuze groep (Lou en zijn aanhangers), in: Mulder, M. e.a. (red.) Mensen, groepen, organisaties. Speurwerk in de sociale psychologie, deel I, Assen: Van Gorcum & Comp. N.V., etc., 109-131.

Verwijzingen in de tekst van gebruikte literatuur
Steeds tussen haakjes, met auteur en jaar van uitgave; eventuele paginavermelding na het jaar van uitgave gescheiden door komma: zie onderstaand voorbeeld.

(Melton 2000; Zygmunt 2000; Hak & Jansma 2010, 38; Dawson 2011; Dawson 2011, 90).

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen